تهران ر نفرین کرده است پیمبر دیوانه ای که تنها یک کتاب داشت عنوان اثری نوشتاری روایی تصویری تازه ای است از ابراهیم پورباقر کلاغ علیل

.

تهران ر نفرین کرده است با تمام محتویاتش، پیمبر دیوانه ای که تنها یک کتاب داشت

یادت که هست گفته بود در ستون هاء در هم تنیده مرداد و شهریور، توی آفتاب پنجره ای که بی شمار پرتقال داشت و نارنج، در هجوم بی امان زخم زبان هاء شکسته و ترد و تیز کاکتوس، کنار پرده هاء سخاوتمند عصر که گوشه هاء تاریک خاطراتت ر میان قفسه هاء مملو از کتاب روشن می کردند

تهران ر نفرین کرده است، تنها پیمبر دیوانه ای که شهامت نداشت پست ترین شهروند سدوم، گمراه ترینشان ر مجازات کند با صاعقه یا مه مرگ

عصاءی که نینداخت کلیم، هنوز در تقاطع دو بن بست

#کلاغ_علیل

۱۳۹۹۰۲۱۹۰۹۰۹

#تهران_ر_نفرین_کرده_است_پیمبر_دیوانه_ای_که_تنها_یک_کتاب_داشت

ابراهیم پورباقر

کلاغ علیل