پایان فعالیت آموزشگاه سینمایی و سمعی و بصری ابراهیم توسط ابراهیم پورباقر مدیر مسئول آن مرکز به اداره ارشاد اسلامی شهرستان چالوس اداره کل مازندران و وزارت خانه مربوط اعلام شد

 

.

حسب نامه انصراف از فعالیت فرهنگی و هنری این جانب ابراهیم پورباقر مدیر مسئول آموزشگاه سینمایی و سمعی و بصری ابراهیم که در آبان ماه سال جاری به اداره کل حراست وزارت خانه ارشاد اسلامی مستقر  در تهران تحویل شد، یک رو نوشت هم از آن مرقومه در بهمن ماه نود و هشت به ریاست اداره ارشاد شهرستان چالوس تقدیم شد که پیرو آن دیروز عصر کلید مکان مورد اجاره به همراه هشت صندلی و دو میز از اموال دولتی که در اختیار این کمترین بود، صحیح و سالم به مالک آن دفتر؛ شورای اسلامی شهر مرزن آباد تحویل گردید…

بدیهی است پیوست به مفاد مندرج در زمینه متن نامه، این جانب ابراهیم پورباقر دانش آموخته کارگردانی سینما از دانشگاه سوره تهران از تاریخ یاد شده هیچ گونه فعالیتی ر تحت مجوز وزارت خانه مذکوره معنونه نخواهم داشت…

روزی که برف سرخ ببارد از آسمان

بخت سیاه اهل هنر سبز می شود

ابراهیم پورباقر دانش آموخته کارگردانی سینما از دانشگاه سوره