به زودی تمامی آثار صوتی، تصویری و نوشتاری ابراهیم پورباقر در این مکان بار گذاری خواهد شد

.

تمام واژه ها خواهند ترکید چون حبابی در حالِ اتساع و این خود تخریبی از ناسره هاءِ نا اصیلِ غیرِ اُریجینال می آغازد؛ چون عشق، هنر، شعر و…

Transparent Plastic The Mad Postman’s Gratuity Says About Self Termination of Art , Self Destruction of Words and Practical , Functional and Anti-Generalisational Literature a Book of Ebrahim Pourbagher ; The impotent raven who dreamed to be the unique bird of the city.

پلاستیک شفاف هدیه پستچی دیوانه عنوان کتابی است از ابراهیم پورباقر که در آن درباره خود تخریبی واژگانی ، هنر مرگی ، نیست واژگی ، ادبیات کارکردی کاربردی و ادبیات ضد تعمیمی ، پایان شعر ، پایان فلسفیدن ، اثر مرگی می خوانیم.

ابراهیم پورباقر کلاغ علیلی که می خواست تنها پرنده شهر باشد.