ضمن مسترد نمودن مهر و سربرگ آموزشگاه سینمایی و سمعی و بصری ابراهیم به اداره ارشاد شهرستان چالوس تقاضای ابطال مجوز خود ر هم تسلیم آن اداره نمودم باشد که روان آن عالم عالی قدر شاد شود

 

 
.
ابراهیم پورباقر کلاغ علیلی که می خواست تنها پرنده شهر باشد با در دست گرفتن یک بیل ساده کشاورزی و به کناری نهادن قلم و آلات موسیقی که زمانی تنها ابزار های ابراز وجودیش بودند با تقاضای ابطال مجوز آموزشگاه خود در کسوت یک کشاورز ساده تنها دغدغه قابل اعتناء این روز هاش ر آغازید، باشد که روان آن عالم عالی قدر نویسنده بی رقیب آن اثر ارزنده المقدمه آموزگار بی همتاء اصول مدنیت عبد الرحمن بن خلدون شاد شود از این کنش حکیمانه…