اینجا بهار سنجابیست پیرهن صورتی بر تن

.
اینجا بهار سنجابیست، پیرهن صورتی بر تن
اینجا بهار به رنگ سبز روشن است، تازه بشکفته، مراقب اعتلاء بادبادکی که نمی داند باد رفیقیست نیمه راه، تنها برای انتقال الکترون هاءی که درکی ندارند از مولکول آب با اتم هایش
اکسیژن، هیدروژن
.
مرزن آباد
کلاغ علیل
ابراهیم پورباقر
تهران ر نیاور اینجا نازنین
۲۰۲۱۰۳۲۷۱۰۰۰