تنها بود

.
گیر افتاده بود در جهانی که نمی توانست تکلیفش ر یکسره کند با اجزاءی غیر قابل درک
درد مشخصی داشت، ناتوانی در هضم آنچه به او می خوراندند، تحلیل ظواهر فریبنده شان
یکی همان ابتدا به او گفته بود
تو تنها نیستی
تنها بود
.
کلاغ علیل
مازندران
۲۰۲۱۰۳۰۶۱۱۱۱