دلتنگ سابیدن

 .
چون جوجه ای دلتنگ سابیدن
به پرز هاء شکمت…