کاشت برنج و محصولاتی مشابه از اسفبارترین انواع کشاورزیست

.
کشور هاء بزرگ صنعتی که اتفاقا در زمینه تولید محصولات کشاورزی بسیار پیشرفته اند به جای کاشتن محصولاتی که توجیه و صرفه اقتصادی ندارند اقلامی ر تولید می کنند که بازدهی چند صد برابری دارند، به عنوان نمونه؛ ذرت و آفتابگردان
که با کاشت یک دانه در مدتی مشابه یا نصف مدت کاشت محصولی همانند برنج به هزار و پانصد دانه یا بیشتر می رسند که صد البته تولید آن زحمت کمتری هم دارد