گیر افتاده بود

.
گیر افتاده بود بر لبه تیز کاغذین میانی ترین برگه تنها کتاب پیمبری دیوانه در شبح شمایل یک فرمول نا ارزش ریاضی…