جوجه های لاری اصل نژاد ترک

.
جوجه های لاری نژاد ترک از مجموعه ابراهیم پورباقر
.
خروس لاری
مرغ لاری
جوجه خروس لاری
ترک
افغان
شامو
خروس مبارز اصیل