چون جوجه ای دلتنگ سابیدن

.
چون جوجه ای دلتنگ سابیدن سرش به پرز هاء شکمَت