تو ر فراموش می کنند زنان اهمیتی ندارد چند ساله باشند

.
تو ر فراموش می کنند زنان
اهمیتی ندارد چند ساله باشند
مردانی که ترس بزرگشان فراموش شدن است
تن می سپارند به ازدواج
و آن آغازِ خود فراموشیست
.
پیمبر دیوانه ای که تنها یک کتاب داشت