آیا مازندرانی ها همان دِو ها پیش از نیاسینایی های مصر باستان پیکتوگلیف و آلفابت ر در حاشیه دریای مازندران اختراع کرده بودند آیا آنها از نجوم و ریاضی چیزی می دانستند چه رابطه ای میان تصورات آیینی آنها و سامیتیست ها وجود دارد

.
آیا مازندرانی ها دِوها؛ همانانی که به روایتی مبدع خط دیوانی هستند، پیش از نیا سینایی های مصر باستان توانسته بودند پیکتوگلیف و سپس الفابت ر اختراع کنند؟ آیا آنها از نجوم و مفهوم زمان درکی داشتند؟ یک دایره تو پُر در وسط و نُه دایره دیگر به دور آن به شدت شبیه منظومه شمسی به نظر می رسد، نُه مربع تودرتو و منظم که آرام آرام کوچک می شوند و سه مثلث بسیار بزرگ آن هم منظم و تودرتو، از روابط ریاضی حاکم بر ساختار که بگذریم، آیا نشانه های واضحِ عناصرِ پیشاسامیتیستی ر نمی توان در آن دید؟ این بخش از تاریخ نانوشته ر از زیر چرخ ها و زنجیر های لودر و بولدوزر سال ها پیش در یکی از تپه های باستانی مرزنوا همان مرزن آباد بیرون کشیدم و صد حیف که تنها بخش هایی که مشاهده می کنید تنها بخش های سالم باقی مانده از آن سازه به شدت ارزشمند و گواه است