ما دل به روی باد بهاران گشوده ایم مطلع بهاریه ای است از دکتر سعید اسدی استاد عالی قدر ادبیات کهن و معاصر نیر رشته های متعدد فیلم سازی که افتخار شاگردی ایشان ر در دانشگاه سوره داشتم

.
ما دل به روی باد بهاران گشوده ایم
آغوش ابتهاج، به یاران گشوده ایم
ابریست پر گشوده به دیدارِ نوبهار
تن را چنین به نم نم باران گشوده ایم
ما را نسیم بهاری چو وعده داد
گیسو به رسم باده گساران گشوده ایم
چون لیلِ تار وسمه به مژگان کشیده بود
زین سان کرشمه ای به نهاران گشوده ایم
تا از نوای باغ رسید این ندا به گوش
از سینه نغمه ها چو هَزاران گشوده ایم
تا لشکر بهار بتازد به زمهریر
راهی برای خیز سواران گشوده ایم
بعد از گذارِ سخت ز این هفت خوانِ سرد
شمشیر فرودین به تتاران گشوده ایم
باری خجسته باد چنین نیک روزگار
زیرا گره ز بستهِ دوران گشوده ایم
فرخنده باد بادِهِ “نوروز” بر شما
کین عقده از وصال بهاران گشوده ایم
.
دکتر سعید اسدی