از یک جایی به بعد

.
از یک جایی به بعد خالق، فقط برای اینکه چیزی عرضه کرده باشد دست به خلق می زند
از تمامی معماران، طراحان، آهنگ سازان و هر کسی که فکر می کند بایست کار تازه ای انجام دهد، خاضعانه تقاضا دارم نیافرینند