عروسکی می سازم این بار برای خود

.
عروسکی می سازم این بار برای خود
حرف نمی زند برای غیر
دست تکان نمی دهد
حتی پلک