خدا حافظی با خانم هاءی که باسن هاء تختی داشتند

.
تمامی شان درد داشتند در مچ هاء نحیف لاغر و باریکشان
غیر یکی که ناخن هاء بلند و سوهان زده ای داشت
به زحمت می شد زیر لاک هاء غالباً تیره شکستگی هاش ر پنهان کرد
پهن شدنِ باسن ثمرهِ سال ها کارِ سخت بود…
.
خداحافظی با خانم هاءی که باسن هاء تختی داشتند
.
ابراهیم پورباقر