کاش آقا محمد خان می بود

.
کاش آقا محمد خان می بود تا شمشیر این شیر خشمگین ر از پهنا بکند در حلقومتان
و رضا شاه چکمه هایش با شلاق و دگنه
سرزمینی که پدر ندارد یتیم است مردمش
کاش آقا محمد خان می بود با صورتی بی موی و خایه هائی نداشته که صلابت عدمش از حماقت غارنشینی شما بسی سترگ تر است
کاش آقا محمد خان می بود برای در آوردن چشم ها
آوردن دوباره شیراز به تهران و تبریز و زاهدان و خراسان و کردستان و کرمان هم مازندران و گیلان
.
۲۰۲۲۱۰۱۵۰۸۵۰