آزادی توهم توده ها آزادی هذیان پرولتاریا

.
آزادی توهمِ توده ها
آزادی هذیانِ پرولتاریا
این بار من گول نمی خورم
این بار من گول نمی خورم
من من من
نان می خواهم کار
من من من
شادی می خواهم این بار
من من من
گیرم که روسری ها ر برداشتی
با مغز هاء کپک زده در پستوءِ خانه ها چه می کنی؟
دو آستری ها دست در جیبِ سرویس هاءِ گلوبال
جانِ من بمال
جانِ من بمال
جانِ من بمال
خایه هاءِ آن کسی که من نمی دانم کیست؟
برنامهِ جدیدش برای این جغرافیا چیست؟
آزادی توهمِ توده ها
آزادی هذیانِ پرولتاریا
.
ابراهیم پورباقر
نوامبر ۲۰۲۲