خشونت پرهیزی و هموفوبیا تابع جغرافیا و وراثت است

.
خشونت پرهیزی و هِموفوبیا تابعِ جغرافیا و وراثت است
پیکانی دو سر در حجم شبیه توپ رگبی که در میانه آن، مکانی حوالی هند و فرهنگِ سبک مغزِ نمایش طلبش بروزشِ این صفات اوج می یابد
اینست که می شود به عنوان یک قساوت گر، زرد پوست ها و سامی تباران ر هم ترازِ هم در بازتابشِ حد اکثریِ این دو صفت دوست تر داشت