تهران ر بیاور اینجا نازنین

.
نمی دانم چه کسی تهران ر از آنجا برد به شیراز
این آقا محمد خان بود که تهران ر از شیراز آورد به تهران
و تو تهران ر از تهران به اینجا
.
تهران ر بیاور اینجا نازنین
شبیه آدم بود
پیمبر دیوانه ای که تنها یک کتاب داشت
کلاغ علیل