تهران ر آوردند اینجا با تمام ازدحامش دیشب قهوه ای هاء کرک آلود

.
مهمان هاء تازه ام دیشب از راه رسیدند، با تهرانی که آوردند اینجا و تمامِ ازدحامش، قهوه ای، کرک آلود با تخم هائی بی شمار که خواهند گذاشت در ابتداء فصل گرم، دوشادوش شاه توت هاء سیاه و درشت به همان میزان با ارزش و دوست داشتنی