خرسندم از همنشینی با شما کوچک قهوه ای های دوست داشتنی

.
شاید بسیاری با خود باندیشند که فلانی با هزار ترفند تونست خودشه از یک روستا برسونه به یکی از بهترین دانشگاه هاء هنردر تهران؛ دانشگاه سوره و در رشته کارگردانی سینما دانش آموخته شه
اما آخر و عاقبش چی شد؟ هیچ؛ یک پرورش دهنده جزء مرغ تخم گذار
به اون بسیار با افتخار بایست عرض بکنم که اتفاقا یکی از افتخارات این روز هام بودن در معیت این جوجه هاء قهوه ای دوست داشتنیست
دلایل بسیار دارم که نه تنها هنر و فلسفه در همین قامتِ مفهومیِ تعمیمی شون خدمتی به بشریت نکرده اند بلکه اتفاقا عناصری بسیار ناکار آمد بوده اند چون سدی مستحکم و استوار در برابرِ تفکر و مادرنیتی