اکثر آنها روسپی هستند؛ سیاست مداران، بازیگران، هنر پیشه گان، حتی گاهی آدم هائی که بسیار عادی به نظر می رسند، فقط می خواهند به گونه ای رفتار کنند تا دیگران به آنها نگویند روسپی

.
اکثر آنها روسپی هستند؛ سیاست مداران، بازیگران، هنر پیشه گان، حتی گاهی آدم هائی که بسیار عادی به نظر می رسند، فقط می خواهند به گونه ای رفتار کنند که دیگران به آنها نگویند روسپی
Rebels Whor
.
Please tell your ambassadors to leave iran…