تولید کار سختی نیست

.
تولید کار سختی نیست، چند ده برابر کردن سرمایه…
سخت؛ آن بخشِ ماجراست که در مملکتی زندگی کنی که حکومتش تمام تلاشش ر بکند تا تو تولید نکنی، تا مصرف زده باقی بمانی و هر زمان که نتوانست شکمِ مردمش ر سیر کند، سرِ کیسهِ سوبسید ر به نفعِ خودی ها و نزدیکانش شل نماید…