از غم و رنج و آه ابراهیم روز ما شد سیاه ابراهیم دیگر از ناله دم نزن بس کن زندگی را بخواه ابراهیم

.
ابراهیم
عنوان مرثیه ای حماسی از ابراهیم پورباقر است که در سبک آلترنیتیو راک فیوژن با کلامی از فاطمه آقابراری در دهه نود ساخته و اجرا شد