به یک چراغ جادو حتی دست دوم دود نکن با غول تک آرزویی نیازمندم مشکل جسمی حرکتی هم داشت ملالی نیست