شباهت بسیار است میان من و یک خرس

.
رنگم قرمز نیست
اما
شباهت بسیارست میانِ من و یک خرس
روزت مبارک مهر…