به زودی درس هایی درباره کمپوزیسیون ساختاری، ساختمانی، فرمی، محتوایی، صوری و تماتیک در قالب تحلیل کاربردی و کارکردی طراحی و بسته بندی محصولات شرکت هاء فعال در ایران

.
درس نخست
طراحی و بسته بندی شوینده ها