هشت مارچ برای ماده ها و هیچ روزی برای نر ها

.
ادا و اطوار برخی موجوداتِ ماده در برابرِ نرانگی، من ر به یادِ فیلم هاء سینماییءی می اندازد که سیاه پوست ها تهیه کننده آنها بوده اند
به طرز وحشتناکی در هیچ کدام از پلن هاء فیلم نه تنها سفید پوستی نمی بینی، اگر هم ببینی به یقین انسانی روان نژند و ستم گر است که به لحاظ روحیات و خلقیاتِ درون و رفتار هاء برون، مجوز خواهی داشت او ر از میان بر داری
یکی بایست بر ستیغِ هرمافرودیته بایستد و بسیار رسا اعلام بدارد که قرار نیست از پدر سالاری عبور کنیم و به ماتریارچیِ دیگری برسیم
این عمل، نهایتِ یک شانتاژِ فیزیکی، اجتماعی، تاریخی، سیاسیست که با تکیه بر وجوهاتِ افتراقیِ ظاهری و درونیِ انسان ها، برای خود، امتیازی ویژه قائل شویم
.
اسپند ۴۰۱
زیرِ پلِ خواجو