دلداده دخترکی که خورشید بود نامش تابان در کوچه بهار پشت مدرسه ای که بر سردرش درشت نوشته بودند زامیاد

.
پیشینه ءی نداشتم از قضا
در بی خانواده ترین حالتِ ممکن
بی پدر و مادر
چیزی شبیهِ یک حشرهِ خاکستری زیرِ بوتهِ لوبیا
پشتِ مدرسه ءی که بر سردرش درشت نوشته بودند
زامیاد
در کوچهِ بهار
تک فرزند
محصولِ مشترکِ پرورشگاه و خیابان
دلدادهِ دخترکی که خورشید بود نامش
تابان
.
۲۰۲۳۰۳۲۳۱۰۲۲
کلاغ علیل