یکی از دوستان نزدیک پیام دادند فرمودند اگر سرکار خانم سیما ثابت نمی پرند وسط صحبت هامون، اگر گریه نمی کنند، اگر مادام دهان و فک ایشون نمی جنبه من هم چند کلمه ای به ایراد سخن بپردازم

.
مادهِ نابازیگر، زخم کردی، یه لحظه ببند اون فک ر
شاشیدم به سر درِ هر شبکه ای که تو ر به عنوانِ یک شکنجه گرِ لفاظِ حرافِ عجول در هر گفتمانی شرکت می ده