با تمام جذابیتی که داری نمی خواهم دیگر شهر من باشی

.
با تمام جذابیت هاء طبیعیت، نمی خواهم دیگر شهرِ من باشی
بمان برای پشت کوهی ها، جوانه بزن در چشمانِ فریب کاران، سبز شو در اندیشهِ مشتی شبهِ انسانِ حقیر و فقیر، شکوفه دِه اینهائی ر که از تمدن و فرهنگ بوئی نبرده اند
با تمام جذابیتی که داری، بی هیچ برادری، بی هیچ خواهری، پدری یا مادری، نمی خواهم دیگر شهرِ من باشی
.
A.P
April 2023