انگار سمیرا قرائی بایست برای سیما ثابت یک کلاس اداره کردن مباحث در گفتمان هاء زنده تلویزیونی بگذارد