آلبالو، عنوانیست برای صدا زدن سیاره ای که تازه کشف کردم