عوال سرایت و شیوع هپاتیت IBH و آنگارا HHS در طیور گوشتی و تخم گذار کشور هایی همانند جمهوری اسلامی ایران و عدم توجه کارشناسانه به این دو بیماری و تبعات آن

.
هپاتیت و آنگارا از بیماری های تقریبا بدون درمان هستند که در سال های اخیر تبدیل به بزرگ ترین چالش و تهدید پرورش طیور صنعتی و سنتی شده اند به نحوی که بیشترین آسیب های اقتصادی را از طریق شیوع افقی و عمودی به طیورداران وارد می سازند
از نخستین عوامل این شیوع و سرایت رواج حرفه ای به نام خروس بازیست که عمدتا توسط کسانی صورت می پذیرد که بدون سواد و کمترین دانشی در زمینه این گونه بیماری ها سرگرم پرورش برخی گونه های خاص پرنده های مبارز همان جنگی اند همانند خروس لاری
آنها سالیان سال است که با این بیماری ها دست به گریبانند و چون سی تا پنجاه درصد تلفات در حرفه آنان امری عادی تلقی می شود به این موضوع و دلایل آن وقعی نمی نهند
جوجه های آنها سینه هایی کاردی دارند، کبد ها، طحال ها، روده ها و تخمدان هایی درگیر دارند
جوجه های آنها غذا کم می خورند و اگر بخورند به علت تغییرات متابولیکی که آدونوویروس ها در شکست قند به وجود می آورند، غذای خورده شده صرف رشد و بالندگی شان نمی شود
آنها آنقدر لمپن هستند که گاهی جوجه ناقل ر برای جنگ به میدان می برند و از این طریق این بیماری غیر قابل درمان ر از هر طریقی به گله های یکدیگر سرایت می دهند
دومین عامل
نبود سیستم مدیریتی کار آمد بهداشتی، درمانی، نظارتی درست در سازمان دامپزشکی و ادارات دیگر همانند جهاد و غیره است
سومین عامل
سیستم ضعیف آموزشی و تولید دامپزشکانی بی سواد است که در زمینه شناسایی امراض از طریق کالبد شکافی دانش کافی ندارند و آزمایشگاه های آنها هم مجهز به این توانمندی نیست
این می شود که بزرگ ترین کالبد گشایان معروف در این کشور ها به خاطر عدم تشخیص دارند کمک می کنند به رواج و سرایت بیشتر این بیماری
و چهارمین عامل
پایین بودن سطح بهداشت عمومی در این ممالک است

در آدرس اینترنتی پیوست درباره تاثیر بی کربنات سدیم گلوکز و کلسیم بر هیپوگلیسمی و اسیدوز متابولیک هم کنترل اسید لاکتیک جوجه های درگیر مطالبی نوشته شده است

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03079457.2017.1385724

.

Ebrahim Pourbagher
July14 2023
Mazandaran