رفراندوم در اثر انتخاب بر مبناء رای مستقیم همیشه و در همه حال در جوامع نا آگاه نتایجی فاجعه بار و ویرانگر خواهد داشت

.
رفراندوم در اثر انتخاب بر مبناء رای مستقیم همیشه و در همه حال در جوامع نا آگاه نتایجی فاجعه بار و ویرانگر خواهد داشت
زیرا که افراد به صورت مستقیم بر مبناء سیستمی که قانون ر به نفع اکثریت انحنا می بخشد، انتخاب می کنند که چه چیز خوب است و به همین دلیل دموکراسی در چنین جوامعی بیشتر شبیه موبوکراسی، همان غوغا سالاریِ هوچی گرانِ لومپنِ نا آگاه است
لذا شایسته است جمهورِ مردم پیش از هر رفراندومی در تضاربِ آراءِ حزبی، تشکل هاء سیاسی ر شکل دهند تا با انتخابِ نمایندگانشان بر مبناء هم گراییِ پلورال همان متکثر به صورتِ غیر مستقیم در مجالسِ سنا، نه عوام، فرمِ نظامِ حاکمه ر مشخص کنند که آن نیز با تخصیصِ تعدادِ نماینده بر مبناءِ سوادِ عمومیِ هر منطقه یا ایالت با در نظر گرفتنِ توسعه یافتگی و جمعیتِ شهری صورت می پذیرد
.
نوامبر دو هزار و بیست و دو
مازندران