سریال افعی تهران به نویسندگی پیمان معادی و کارگردانی سامان مقدم بیشتر شبیه مار آبی شاید هم کرم خاکی بود یک بی درامِ از هم گسیخته به شدت غیر منطقی و حوصله سر بر با گزافه گویی هاء بی شمار در شعار