ما چون تصور حیءیت همان حیءانگی داریم فکر می کنیم غیر حیء، مابقی شیء، ءمر یا معیء ءستند

.
ما چون تصور حیءیت همان حیءانگی داریم فکر می کنیم غیرِ حیء، مابقی شیء، ءَمر یا معیء ءَستند…
.
پلاستیک شفاف هدیه پستچی دیوانه
کلاغ علیل
خودتخریبی واژگانی
هنرمرگی
نیستواژگی
پایان شعر
پایان فلسفیدن