رفراندوم در اثر انتخاب بر مبناء رای مستقیم همیشه و در همه حال در جوامع نا آگاه نتایجی فاجعه بار و ویرانگر خواهد داشت

.
رفراندوم در اثر انتخاب بر مبناء رای مستقیم همیشه و در همه حال در جوامع نا آگاه نتایجی فاجعه بار و ویرانگر خواهد داشت
زیرا که افراد به صورت مستقیم بر مبناء سیستمی که قانون ر به نفع اکثریت انحنا می بخشد، انتخاب می کنند که چه چیز خوب است و به همین دلیل دموکراسی در چنین جوامعی بیشتر شبیه موبوکراسی، همان غوغا سالاریِ هوچی گرانِ لومپنِ نا آگاه است
لذا شایسته است جمهورِ مردم پیش از هر رفراندومی در تضاربِ آراءِ حزبی، تشکل هاء سیاسی ر شکل دهند تا با انتخابِ نمایندگانشان بر مبناء هم گراییِ پلورال همان متکثر به صورتِ غیر مستقیم در مجالسِ سنا، نه عوام، فرمِ نظامِ حاکمه ر مشخص کنند که آن نیز با تخصیصِ تعدادِ نماینده بر مبناءِ سوادِ عمومیِ هر منطقه یا ایالت با در نظر گرفتنِ توسعه یافتگی و جمعیتِ شهری صورت می پذیرد
.
ابراهیم پورباقر
نوامبر دو هزار و بیست و دو
مازندران

حجت کلاشی بخواند که چرا سرعت تغییر و تحولات در ایران پایین است

.
چرا سرعت تغییر و تحولات در ایران پایین است
.
از سخنان دیشب حجت کلاشی در برنامه رضا احمدی تلویزیون ایران آریایی می توان به پاسخِ این پرسش دست یافت
کلاشی گفت؛
حرکت هاء پارتیزانی، خشونت محورِ مسلحانه، راه ر برای به قدرت رسیدنِ جنبش هاء چپِ رادیکال نظیر سازمان مجاهدین خلق فراهم می دارد که اتفاقا روابط حسنه ای میانِ آنها و برخی احزابِ کرد وجود دارد
در این میان بسیاری از کشور ها بالاخص عربستان سعودی و تلویزیون ها و تریبون هاء وابسته به آن نظیر ایران اینترنشنال تمایلی به تغییر فرم حکومتی در ایران ندارند و یک جمهوری اسلامیِ بی موشک و سلاح هسته ای ر به هر فرم حکومتی ترجیح می دهند و اگر زمانی بخواهد تغییری ایجاد شود بهتر است با تکیه به مبارزات مسلحانه و اعتبار دادن به مجاهدین باشد
که ظهور مجدد پادشاهی مشروطه با تکیه بر حضور میدانیِ میلیونیِ خشونت پرهیز مردم در وضع موجود که غرب سرگرم اوکراین و دریای چین است حتی قفقاز با تکیه بر شاخص هاء امپراطوریِ ایرانِ باستان موجب پی ریزیِ یکی از پیشرفته ترین فرم سیاسی در جغرافیای ایران خواهد شد که به نفع کشور هاء منطقه نیست
.
اما حجت خان کلاشی نفرمودند تا چه میزان می توان به این حضور میلیونی باور داشت؟
تا کجا می شود این وضعیت ر در زمان بسط داد؟
چرا فکر می کنید که این ریفرم سانتیمانتال یک انقلاب مردمیست؟
و چنانچه دخالت فرا منطقه ای ابرقدرت ها ر اینطور که نگارنده به آن باور دارد بپذیریم، این سانتیمانتالیسم در راستاء ظهورِ چپ ها نیست و اقدامیست در جهتِ به قدرت رسیدنِ مشروطه خواهان
.
و یک پرسش؛
تکیهِ شما مشروطه خواهان بر چنین ریفرم خشونت پرهیزی، آیا به دیکتاتوریِ دیگری اتفاقا از جنسِ مجاهدین ختم نمی شود؟
اگر چه نگارنده از عمقِ جان باور دارد که تنها رهِ برون رفت برپاییِ یک دیکتاتوریِ مصلح است
که دموکراسی در این شرایط و با این مردم به جمهوریت نخواهد رسید
تمامیِ شما ها در هر دسته و نحله ای فقط و فقط دارید به برپاییِ دیکتاتوریِ دیگری می اندیشید که نه تنها مصلح نیست بلکه در آن تضاربِ حزبی ای هم وجود نخواهد داشت
جناب کلاشی
فرض ر بر این بگذارید که این جانب از اساس به حکومتِ هرمافرودیته ها بر جامعه باور دارم و فرم سیاسی مورد نظر من بیشتر رویکردی فیزیولوگ دارد نه اجتماعی سیاسی و من تنها فردی هستم که به آن باور دارم
آیا شما فکر نمی کنید که با چیز هایی که شما داری بیان می کنی جایی برای ابرازِ عقیدهِ مغایر با عقیده شما باقی نمی ماند؟
دقیقا شبیهِ مجاهدین که باورشان، ناباوریِ هر کسیست که آنها ر باور ندارد!
نتیجتا و از سرِ تحقیقِ منطقی بایسته است عرض بدارم نه تنها چپ ها بلکه شما هم دارید تلاش می کنید تا همین فرم از نظام باقی بماند و متاسفانه اگر تغییری در راه باشد آن تغییر به نفعِ مشروطیت و مشروطه خواهان نیست که لچک باوریِ عرفی آرام آرام دارد جا انداخته می شود به همت؛
مسیح ها
حامد ها
فاطمه ها
و

نوامبر ۲۰۲۲ مازندران

Come Back and Boil

.
Come back and boil gray snow!
Here has lost some things: You and the ghost of a champion, come back and boil!
.
Ebrahim Pourbagher
The Impotent Raven

خشونت پرهیزی و هموفوبیا تابع جغرافیا و وراثت است

.
خشونت پرهیزی و هِموفوبیا تابعِ جغرافیا و وراثت است
پیکانی دو سر در حجم شبیه توپ رگبی که در میانه آن، مکانی حوالی هند و فرهنگِ سبک مغزِ نمایش طلبش بروزشِ این صفات اوج می یابد
اینست که می شود به عنوان یک قساوت گر، زرد پوست ها و سامی تباران ر هم ترازِ هم در بازتابشِ حد اکثریِ این دو صفت دوست تر داشت

چند سطری برای آرش جودکی که در سیرت و صورت انسانی دوست داشتنی به نظر می رسد، پایبند به اخلاق، صاحبِ عنوانی که شریف است

.
با تذکر این نکته که فرانسوی ها در تلفظ “ر”ندارند و اگر دارند کمتر به زبان می آورند، رِ آنها بیشتر از آن که “ر”باشد، “ق” است و گاها ق ای که “خ” است
لذا بایست در داوری طرفِ مخاطبِ پارازیت شدهِ شما ر گرفت که “رُبِل” شما برای او یک آبشتکل به گوش می آید
و با یاد آوریِ  این نکته که شکسپیر در ترکیبی وصفی از این واژه برای فاحشگان سود برد در مکبث
اما
عطف به آنچه درباره رفراندوم و مغلطه اکثریتِ متبوعه عرض نمودم
جانم مهربانم کتاب خوانم آگاهم
دموکراسی هم در تعریف کهنِ باستانیش هم مدرنش یک واژه نااصیلِ چند مفهومیست که تنها به هذیانِ گمراه کنندهِ موبوکرات راهبری دارد
در اکثرِ جوامع همین واژه بود که بساطِ غوغاسالاری ر آن چنان که لیوتار در وضعیت پست مدرن می گوید، برپا داشت
و باز معتقدم نه تنها من در انقلابی کلسیک یا مدرن بلکه در یک شبهِ ریفرمِ سانتیمانتالِ اولترا پست مدرن به سر می برم که تنها نتیجهِ محسوسِ آن، از هم گسیختگیِ چند وجهیِ غیر متقارن اجتماعی و فرهنگی خواهد بود
که آغداشلو آیدین درست می گفت که ملتی که بخواهد پانصد پله مدرنیزاسیون پلورال ر در پنجاه سال طی کند، در پله آخر بیش از آنکه موجودی کروات زده و عطر آگین به نظر رسد، موجودی شلخته و معرقِ متعفن به چشم و لمس و بینی خواهد آمد
.
ابراهیم پوباقر
نوامبر ۲۰۲۲
مازندران

آزادی توهم توده ها آزادی هذیان پرولتاریا

.
آزادی توهمِ توده ها
آزادی هذیانِ پرولتاریا
این بار من گول نمی خورم
این بار من گول نمی خورم
من من من
نان می خواهم کار
من من من
شادی می خواهم این بار
من من من
گیرم که روسری ها ر برداشتی
با مغز هاء کپک زده در پستوءِ خانه ها چه می کنی؟
دو آستری ها دست در جیبِ سرویس هاءِ گلوبال
جانِ من بمال
جانِ من بمال
جانِ من بمال
خایه هاءِ آن کسی که من نمی دانم کیست؟
برنامهِ جدیدش برای این جغرافیا چیست؟
آزادی توهمِ توده ها
آزادی هذیانِ پرولتاریا
.
ابراهیم پورباقر
نوامبر ۲۰۲۲

این انقلاب من و کسانی که شبیه من هستند نیست این ریفرم سانتیمانتال شما ترسوهاست

.
از ریفرمِ سانتیمانتالِ شما بیزارم
از هر گونه انقلابی که مجبور باشم در فردایش دوباره قیافه افرادی ر تحمل کنم که طی این سال ها تحمل کردم
از بازیگرانِ دو آستریِ وسط باز
از لابی گرانِ مزدورِ خود فروختهِ لومپن که اتفاقا دکتراء فلسفه دارند، جامعه شناسان
از امریکا نشینانِ مذهب زده
از ملکه باورانِ چپِ اخلاق مدار
از جنده هاء توجه
از گلابی هاء گندیده که نمی توانم حذفشان کنم از سبدِ زیستنم
من از شما متنفرم
از شمائی که رداءِ مندرس و منفعلِ گاندی از پهنا در مقعدتان است
از خشونت پرهیزان
از تمامیِ کسانی که هم می بخشند هم فراموش می کنند
این انقلاب من و آنهایی که شبیهِ من هستند، نیست
این ریفرمِ سانتیمانتالِ شما ترسوهاست
.
ابراهیم پورباقر
نوامبر دو هزار و بیست و دو

He is Ebrahim Pourbagher

.
He is Ebrahim Pourbagher
Graduated cinema from the University of Sooreh Tehran
He is Anti-generalized literature expert and his manifesto is Self Destruction of word…

We can not make whatever we hear or see to be heard or seen

.
ما نمی توانیم آنچه می شنویم یا می بینیم ر بشنوانیم یا ببینانیم
!
.
We can not make whatever we hear or see to be heard or seen!
.
Transparent Plastic The Mad Postman’s Gratuity
Self-Termination of Art
Self Destruction of Words
Practical , Functional and Anti-Generalisational Literature
Ebrahim Pourbagher
The impotent raven who dreamed to be the unique bird of the city