حیئیت می تواند به هر صورتی موجود باشد

.
در اَمرانگی، حیئِیَت می تواند به هر صورتی موجود باشد، موجودیتِ وجود؛ آن فهمِ مرسوم در نزدِ منطقیون، فلاسفه، الاهیون و مثبت گرا هاء ماده باور نیست، وجود داشتن، موجودیتی این جهانیِ متصور نیست، و به همین شیوه می توان اثبات نمود که آفریدن و پروریدن، چون در مفهوم، تابعی از زمان نمی باشند، در یک بی آغازی و بی پایانی، به نفعِ امرانگیِ مُحییِ بخرد رنگ می بازند…
.
ابراهیم پورباقر
۲۰۲۳۱۰۰۱۰۸۲۹

من چاره ای ندارم جز کمتر دیدن کوری

.
تصویر پناه شدنِ جهانوَند ها یک گولِ کپیتالیستی بوده در راستاء فروش…
سرمایه داری برای رشد و توسعهِ مصرف زدگی نیازمندِ دیده شدن است…
بالندگیِ وارهول ها نتیجهِ بسیار واضح این ادعاست…
من چاره ای ندارم جز؛
#کمتر_دیدن
#کوری