از دکتر محمود صباحی شنیدم از اساس زنی که دنبال فلسفه است مشکل ارگانیک دارد و اینگونه بود که رسانه ها همگی دست در دست همدیگر کوشیدند تا ایشان ر به غلط کردن باندازند که ممکن است انداخته باشند اما دکتر انگار درست فرمودند

.
با عطف به فرضِ مطرحه توسط دکتر محمود صباحی، بایسته است مطالبی ر در قامت یک هتروسکشوال در فرم و محتواء شکوائیه عرض بدارم
سرزمین من شاید این کرهِ خاکی جائیست که در آن ماده ها همان خانم ها، زنان می توانند تحتِ عنوانِ فمنیسم یا هر عنوانِ دیگری، مرد ستیز باشند همانند سیاه پوست ها، و بهانهِ آنها این باشد که در طولِ تاریخ، ستمی بر ما روا داشته شده است که بایست به هر نحوی آن ر جهتِ جبران تلافی کنیم
اگر فلسفه، خرد، حکمت در یدِ حکم رانیِ نر هاست و مرد ها پیشتازانِ علومِ نظری اند و در پراگماتیستی ترین عنوان، چون تکنولوژی گوی سبقت از بانوان ربوده اند به این خاطر است که خانم ها مجالِ رخ نمائی نداشته اند
در نتیجه بهترینِ دکتر ها، آشپز ها، آموزگاران، فلاسفه، الاهیون، روانشناسان و غیره همگی مرد هستند
بگذار به همان فرضِ مطرحه توسط دکتر صباحی بر گردم
زن برای این زن است که زن است
اگر قرار بود زن در محتوا، نرانگی ر ارائه بدارد که دیگر زن نبود
بلی
اجازه بفرمایید مقدمات هرمافرودیتی مهیا شود، انسانیت از یوغِ جنسیت و جنسیت زدگی خارج شود، آن روز دربارهِ اینکه شما زن هستی یا نه با هم گفت و گو خواهیم نمود
لذا تا اطلاع ثانوی شما زنی و تو ر سوگند به هر چه، بهانه نکن این و آن ر و خودت و زن بودنت ر توجیه
.
مارچ ۲۰۲۳
ابراهیم پورباقر

The Outfit تجهیز

.
The Outfit is the name of a very good movie directed by Graham Moore, which can be a great suggestion for movie lovers.
Be sure to watch this amazing movie.
.
فیلم سینمایی تجهیز به کارگردانی گراهام مور می تواند یک پیشنهاد خوب برای دوست داران سینما باشد
این فیلم ر حتما ببینید

من در حصار این جغرافیا چیزی نیستم جز یک خرس پارچهءی

.
برای اینکه شبیه خیلی ها به نظر نرسم
ترکِ تابعیتم ر اعلام می کنم امروز
محمود، شیرین، محمد، حسین، نیلوفر و
نازنین
من در حصارِ این جغرافیا چیزی نیستم جز یک خرسِ پارچه ءی با الیافی مصنوعی که کرده اند در مقعدش
عزیزم طلا
بگذار گُه بگیرند سر تا پایش
حال که دیگر جاءی ندارد برای پیرمرد ها و تخصصشان
تبدیلِ
C12H22O11
به
C2H5OH
قندی که دیگر شیرین نیست
باز است و
تلخ
۲۰۲۳۰۳۱۶۱۸۰۲

دلداده دخترکی که خورشید بود نامش تابان در کوچه بهار پشت مدرسه ای که بر سردرش درشت نوشته بودند زامیاد

.
پیشینه ءی نداشتم از قضا
در بی خانواده ترین حالتِ ممکن
بی پدر و مادر
چیزی شبیهِ یک حشرهِ خاکستری زیرِ بوتهِ لوبیا
پشتِ مدرسه ءی که بر سردرش درشت نوشته بودند
زامیاد
در کوچهِ بهار
تک فرزند
محصولِ مشترکِ پرورشگاه و خیابان
دلدادهِ دخترکی که خورشید بود نامش
تابان
.
۲۰۲۳۰۳۲۳۱۰۲۲
کلاغ علیل