خدا حافظی با خانم هاءی که باسن هاء تختی داشتند

.
تمامی شان درد داشتند در مچ هاء نحیف لاغر و باریکشان
غیر یکی که ناخن هاء بلند و سوهان زده ای داشت
به زحمت می شد زیر لاک هاء غالباً تیره شکستگی هاش ر پنهان کرد
پهن شدنِ باسن ثمرهِ سال ها کارِ سخت بود…
.
خداحافظی با خانم هاءی که باسن هاء تختی داشتند
.
ابراهیم پورباقر

بستن بند ناف و بریدن اضافات کیسه زرده جوجه یک روزه

.
گاهی در اثر کم بودن رطوبت، عفونت بند ناف یا خوب نچرخیدن حتی مشکلات وراثتی، جنین داخل تخم، کیسه زرده کامل جذب نمی شود
در این شرایط بهترین کار بستن بند ناف و بریدن اضافات است
بهترین راه تشخیص، دیدن کیسه زرده و چک نمودن رنگ آن است، اگر رنگ کیسه زرده به سبزی تمایل داشت حتما این کار ر انجام دهید

از یک جایی به بعد

.
از یک جایی به بعد خالق، فقط برای اینکه چیزی عرضه کرده باشد دست به خلق می زند
از تمامی معماران، طراحان، آهنگ سازان و هر کسی که فکر می کند بایست کار تازه ای انجام دهد، خاضعانه تقاضا دارم نیافرینند