به فرض موجود بودن وجود، ما سازه هاء برنامه ریزی شده ای هستیم

.
مرغیت در مرغانگی نمی تواند با انتخاب طبیعی به این نتیجه رسیده باشد که کوتیکول مانع انتقال باکتری به داخل تخم مرغ می شود
به فرضِ موجود بودنِ وجود، به طرز وحشتناکی ما سازه هاء برنامه ریزی شده ای هستیم