شیءیت و وجوهات قابل لمس آن خصاءل ماضیه وجودند

.
به زودی حَیءِیَتِ تو به ءَمر تبدیل خواهد شد
شیءیت و وجوهاتِ قابلِ لمسِ آن خصاءلِ ماضیهِ وجودند
فرضیاتی چون عدمِ قطعیت با پدیدار گشتیِ ءُمورِ قطعی، حشویاتی خواهند بود ءز مُد افتاده و کودکانه نظیرِ تمامیِ آثارِ سینماءیِ علمی تخیلیِ ۴۰ سالِ پیش؛ بسی مضحک
.
۲۰۲۱۱۲۲۵۰۱۴۳
پلاستیک شفاف هدیه پستچی دیوانه
خودتخریبی واژگانی
ابراهیم پورباقر
کلاغ علیلی که می خواست تنها پرنده شهر باشد
مازندران