منحنی یا شعاع روسپی گری همان قوس شست دست هر کسی است که با میزان همه پذیری فرد تناظر دارد