فلفل ام الخبائث و پشم Carlo Maria Cipolla

.
فلفل ام الخبائث و پشم
اثری از کارلو ماریا چیپولا
عوامل توسعه اجتماعی اقتصادی، فرهنگی قرون وسطا
انتشارات روشن گران و مطالعات زنان
ترجمه رامین مستقیم
چاپ اول ۱۴۰۰ تهران