لطفا اگر امکان دارد به جای ۴۰ سال و اندی بگویید چهل سال و کوروس، اندی جان تماس گرفتند و بسیار عصبانی بودند