An Cailín Ciúin The Quiet Girl دختر آرام

.
دختر آرام یک درامِ خانوادگیِ بی تکلف، بدونِ هیچ آرایهِ اضافه در سکوت و روایتی مینیمال، فیلمی تمیز کم نقص و دوست داشتنیِ ایرلندیست، کارگردانی شده توسط کالم بِیرِد
استفادهِ درست، منطقی، انسانی و دوست داشتنی از یک دخترِ خردسال در روان شناسیِ اجتماعی فراسوءِ جغرافیا، فرهنگ، زمان با بازی هاء درخشانِ به یاد ماندنی
توصیه می کنم این اثرِ بسیار جذاب ر ببینید
An Cailín Ciúin
The Quiet Girl