به هایزنبرگ در اصل عدم قطعیت

.
همیشه و در همه حال به صورت قطعی، یک ایرانی هست که دلش بخواهد برود سوئد
این قطعیتِ امریست
فیزیک دان کسیست که می خواهد برای فرار از توهمِ حیءیتِ امری به اثباتِ وجودی شیء در روابطی ریاضی بپردازد
او آن قدر ادامه می دهد تا توهمِ بساواییش در یک جابجائیِ همه گیر مقیاسی شود برای تبدیلِ هر آنچه که هست به چیز هائی قابلِ لمس و این گونه، واقعیت و سپس حقیقت ر در قامتِ فردی متوهم خلق می نماید
.
اپریل ۲۰۲۳
شیراز