وجود داشتنِ جسم، منطقی به نظر نمی رسد

.
وجود داشتنِ جسم، منطقی به نظر نمی رسد
جهان، جهانِ امور است
وجودِ شیء و هر چه که بشود آن ر لمس نمود عقلی نیست
البته که استفاده بی حد و حصر از عقل، خود امریست روان نژندانه