اثر مثبت اضافه کردن یک هزارم آقطی همان پلهم و یک درصد گندواش همان گلیما به همراه هویج خام و گوجه فرنگی پخته شده در جیره غذایی مرغ تخم گذار بر رنگ و کیفیت تخم مرغ