پلهم و گلیما بخورید برگ ها ساقه ها گل ها و میوه های این دو گیاه به تنهایی وحشت ناک ترین بیماری های لاعلاج در طیور ر درمان می کنند لیمفوئید لئوکوزیس ویروس آنگارا هپاتیت دیلیتد کاردیوموپاثی برونشیت آبله و بورس عفونی هم مارک