من چاره ای ندارم جز کمتر دیدن کوری

.
تصویر پناه شدنِ جهانوَند ها یک گولِ کپیتالیستی بوده در راستاء فروش…
سرمایه داری برای رشد و توسعهِ مصرف زدگی نیازمندِ دیده شدن است…
بالندگیِ وارهول ها نتیجهِ بسیار واضح این ادعاست…
من چاره ای ندارم جز؛
#کمتر_دیدن
#کوری